Veri Sorumlusu Kişisel Verileri Koruduğuna Dair Almış Olduğu Tüm İdari ve Teknik Tedbirleri Sistem Üzerinden Kolaylıkla Tanımlayabilir!

Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“Veri sorumlusu;

Kişisel Veri İşleme Haritası ve İlişkisel Tablosu İle Departmana Özel Veri Ağırlıklarınızı Analiz Edin! Kişisel Veri İşleme Haritası ve İlişkisel Tablosu İle Departmana Özel Veri Ağırlıklarınızı Analiz Edin!

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Veri sorumlusu bünyesinde barındırdığı kişisel verileri korumaya yönelik almış olduğu idari ve teknik tedbirleri kişisel veri işleme envanterinde göstermek durumundadır.  e-KVKK ile detaylı ve nitelikli şekilde hazırlanan kişisel veri işleme envanterleri kişisel verilerin korunmasını ve süreçlerle alakalı alınan önlemlerin raporlanmasını kolaylaştırır.