Gazeteler Sağlık Verisi Yayımlayabilir mi? Sağlık Verisi Hassas Kişisel Veri Sayılır mı?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı Karar Özeti

Gazeteler Sağlık Verisi Yayımlayabilir mi? Sağlık Verisi Hassas Kişisel Veri Sayılır mı?

Burada öncelikli olarak bahsetmemiz gereken husus, bir hastaya ait sağlık verisinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığıdır.

6698 sayılı KVKK'ya göre özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, yalnızca kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Görüldüğü üzere gazetenin sağlık verisi işleyebilmesi ya da yayımlayabilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınmalıdır. Sağlık verisinin ilgilinin açık rızası alınmadan işlenmesi için gerekli şartlar ise yukarıda belirttiğimiz üzere;

  • Kamu sağlığının korunması,
  • Koruyucu hekimlik,
  • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimidir.

Geçtiğimiz günlerde tam da bu konuyla alakalı bir Kurul kararı yayımlandı. Karara konu olay; bir gazete köşe yazısında geçen sağlık verisiydi. Köşe yazısında kanser hastası bir kişinin kanser tedavisi sebebiyle işine bir süre ara verdiğine ilişkin bilgi geçiyordu. Bu kişinin oğlu haberi gördüğünde, ilgili kişinin (kanser hastası birey) bu tarihe kadar kanser tedavisi gördüğünü bilmemesi, rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulması istenmediğinden bu bilginin ailesi tarafından kendisinden saklanması, ancak haber tarihinden sonra ilgili kişinin geçmiş olsun dilekleri ile aranması, hastalığını öğrenerek ölüm korkusu yaşaması, ilgili kişinin kanser olduğunu Gazeteden ve üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı içine kapanması ve ailesiyle iletişimini kesmesi, ölüm korkusu nedeniyle ayrıca psikolojik tedavi görmeye başlaması ve kanser tedavisini reddetmesi gibi haklı ve makul gerekçelerle KVKK'ya başvuru yaptı.

KVKK vermiş olduğu karar ile olayda geçen gazete hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi gerekçesi ile 125.000 TL idari para cezası verdi.

İlgili KVKK Kurul Kararı aşağıdaki şekildedir;

 

Bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı Karar Özeti
 
Karar Tarihi : 09/12/2019
Karar No : 2019/372
Konu Özeti :Bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılması


 

Kurumumuza intikal eden bir şikayet dilekçesinde;
 
  • Bir Gazetede şikayet sahibinin oğluna yönelik yer alan köşe yazısında, babasının kanser tedavisi nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine ilişkin bir habere yer verildiği dolayısı ile ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan sağlık verilerinin rızası dışında işlendiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı,

  • İlgili kişinin bu tarihe kadar kanser tedavisi gördüğünü bilmediği, rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulması istenmediğinden bu bilginin ailesi tarafından kendisinden saklandığı, ancak haber tarihinden sonra ilgili kişinin geçmiş olsun dilekleri ile arandığı, hastalığını öğrenerek ölüm korkusu yaşadığı, ilgili kişinin kanser olduğunu Gazeteden ve üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı içine kapandığı ve ailesiyle iletişimini kestiği, ölüm korkusu nedeniyle ayrıca psikolojik tedavi görmeye başladığı ve kanser tedavisini reddettiği
ifade edilerek Kanun çerçevesinde Kurumumuzca yasal işlemlerin yapılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 01.07.2019 tarih ve 2019/186 sayılı kararı ile, özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki sağlık verisinin söz konusu köşe yazısına konu edilerek yayımlanmasında halihazırda kamu yararı bulunmadığı, bu itibarla çatışan haklar bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varıldığından, konunun 6698 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine ve bu itibarla söz konusu başvurunun 6698 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde incelemeye alınmasına karar verilmiş olup yapılan inceleme çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı kararı ile;
  • Gazete tarafından Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan şartlardan birine dayanmaksızın ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin, köşe yazısında paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında söz konusu Gazete hakkında 125.000 TL idari para cezasının uygulanmasına

  •  
karar vermiştir.Sonuç itibariyle, kişinin sağlık durumuna ilişkin verilerin özel nitelikli kişisel veri olması sebebiyle, bu verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi kesinlikle yasaktır. Veri sorumlusu sağlık verilerini, yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ilgilinin açık rızasını almadan işleyebilir. Söz konusu olayda da KVKK tarafından kamu yararı saptanamamıştır. Kişiye ilişkin çatışan bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varılmıştır. Bu sebeple ilgili gazeteye idari para cezası verilmiştir.
 

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 13:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER