Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2021 yılına ait Faaliyet Raporuna göre;

Kuruma 2021 yılında; 3.026’sı posta yoluyla, 1.506’sı E-şikayet modülü ve 5.528 ise CİMER aracılığıyla olmak üzere toplam 10.060 ihbar, şikayet veya yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin yurtdışına aktarılmamasına ilişkin talepleri iletilmiştir. Kurumumuza iletilen 10.060 adet ihbar ve şikayetin sektörel bazda dağılımına ise aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Buna göre en yüksek paylara 5.663 ile Kamu ve 1.111 ile hizmet sektörleri sahip olmakla birlikte bu sektörleri medya ve bilişim sektörleri takip etmektedir. Kamu sektöründeki bu yoğunluk, yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ayni ve nakdi hiçbir kişisel bilgisinin Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında diğer ülkelerle paylaşılmamasına yönelik taleplerinden kaynaklanmaktadır. Bu taleplerden, vatandaşların finansal hesap bilgilerinin yurt dışına aktarılmaması taleplerinin açıkça belirtilenleri 2017 yılında imzalanan, 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” (Anlaşma) kapsamında otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve paylaşmaya yetkili makamın Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı olması sebebiyle anılan Bakanlığa intikal ettirilmiştir. Diğer yandan, yurt dışında ikamet eden vatandaşların herhangi bir ayrım yapılmaksızın genel olarak kişisel bilgilerinin yurt dışına aktarılmamasını içeren talepler hakkında ise; ilgili kişilere kişisel verilerin korunması konusundaki talepleri ile ilgili olarak hak arama yöntemlerini içeren Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri hakkında bilgi verilmiştir. Ancak, mevcut durumda yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından benzer nitelikte çok sayıda yazının Kurumumuza intikal etmesi sebebiyle konu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, alınan 07/07/2021 tarihli ve 2021/693 sayılı Kurul Kararı ile Kurumumuza bugüne kadar intikal eden ve bundan sonra intikal edecek olan mezkur nitelikteki talepleri içerir yazıların, Kurul Kararında yer verilen gerekçelerle değerlendirmeye alınmayacağı ve başvuru sahiplerine de Kurumumuz tarafından ayrıca bir yanıt verilmeyeceği hususu 09.08.2021 tarihinde Kurum internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur. Dolayısıyla yurtdışında yaşayan vatandaşlardan gelen taleplerden kaynaklı yoğunluk sebebiyle 2021 yılına ait dönem içerisinde Kuruma intikal eden ihbar ve şikayetlerin yoğun olduğu sektörler yandaki grafikte görüldüğü üzere % 56 kamu, %11 hizmet, %9 medya, %8 bilişim ve %5 Bankacılık ve Finans şeklinde gerçekleşmiştir.

Editör: Elif Kosedag