20.12.2022 tarih ve 32049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/6161 başvuru numaralı ve 28.06.2022 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında; başvurucunun kullandığı telefon hattı ile ilgili bilgilerin verilmesine yönelik talebin reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiası ele alınmıştır. 

Karara konu olayda; başvurucu, müşterisi olduğu iletişim hizmetleri şirketinden, kullandığı telefon hattına ait 2014-2015 yıllarının internet verilerini, log kayıtlarını, telefonunun IMEI bilgilerini, Hot Spot kullandığı tarih bilgisini istemiş ve cep telefonu üzerinden internet kullandığında başka abonelerle ortak aldığı IP numaralarının bu ortak kullanımlardaki diğer abonelere ait telefonların kendisinin telefon numarasıyla aynı, tek IP numarası aldığı tarihlerdeki log kayıtlarına ilişkin veri bilgisinin kendisi ile paylaşılmasını talep etmiştir. Şirket tarafından bu talebinin karşılanmaması üzerine başvurucu yetkili tüketici mahkemesinde dava açmış; ancak bahse konu Mahkeme tespiti talep edilen hususların bir hak ya da hukuki ilişkiden ziyade maddi verilere ilişkin olması ve mahkeme nezdinde güncel bir yarar bulunmadığından dolayı menfaat şartı yokluğu nedenleriyle esasa girilmeksizin davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine yetkili Bölge Adliye Mahkemesi de başvurucunun bu talebini esastan reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede; bu başvurunun temelde mevcut yargısal sistemin etkili bir şekilde işletilmemesine ilişkin olduğu, kişisel verilerin korunması hakkına müdahale teşkil ettiği ileri sürülen iddiaların esasının incelenmesine imkân sağlayan ve gerektiğinde uygun bir telafi yöntemi sunan etkili hukuk yollarının varlığının ilgililere etkili başvuru hakkı sağlanması bakımından bir gereklilik teşkil ettiği, yargılama sürecinde verilen kişisel verilere erişim talebinin reddi kararında Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının gerekliliklerine uygun bir sebep gösterilmediği ve böyle bir uygulamayı haklı kılabilecek ilgili ve yeterli bir gerekçenin ortaya konulmadığı gibi belirlemelerden hareketle başvuru konusu olayda, Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Seçilmiş Güncel Gelişmeler 28 Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Seçilmiş Güncel Gelişmeler 28

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI -2

Editör: Elif Kosedag