İlgili ki tarafından Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde özetle; veri sorumlusu bünyesinde şirket müdürü olarak çalışmakta iken iş akdinin haksız şekilde sonlandırıldığı ve veri sorumlusuna ait sosyal medya hesabında “... Yaptığı usulsüzlükler nedeni ile işten ATILAN …..’ın sizlere vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz...” içerikli bir paylaşım yapıldığı, söz konusu paylaşımın silinmesi, durdurulması ve düzeltme metni yayınlanması için 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereği veri sorumlusuna ihtarda bulunduğu ancak tarafına cevap verilmediği, herhangi bir mahkeme kararı ve rızası olmadan yapılan bu duyurudan şikayetçi olduğu belirtilerek Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Bu durum üzerine Kurul tarafından yapılan incelemede Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/04/2022 tarihli ve 2022/386 sayılı Kararı ile;

Evli Çifte Ait Sağlık Verilerini İçeren Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Gazetede Yayımlanmak Suretiyle İşlenmesi Evli Çifte Ait Sağlık Verilerini İçeren Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Gazetede Yayımlanmak Suretiyle İşlenmesi
  • Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a)  bendinde açık rızanın, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”, (ç) bendinde ilgili kişinin, “kişisel verisi işlenen gerçek kişi”, (d) bendinde kişisel verinin, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”, (e) bendinde kişisel verilerin işlenmesinin, “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem”, (ı) bendinde veri sorumlusunun, “kişisel verilerin işleme amacını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi”  olarak tanımlandığı,
  • Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu hükmünün yer aldığı,
  • Hukuka uygun bir kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için kişisel verilerin öncelikle Kanun’un 5’inci maddesindeki şartlardan birine dayanılarak işlenmesi gerekmekte olup, geçerli bir hukuki sebebi olan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından ise her hal ve şartta Kanun’un 4’üncü maddesinde sayılan temel ilkelere uygunluğun sağlanmasının veri sorumlusunun başlıca yükümlülükleri arasında olduğu,
  • Somut olayda, ilgili kişinin açık ad ve soyadı ile ilgili kişi hakkındaki ithamları da içeren duyurunun sadece şirket müşterilerinin değil herkesin erişimine açık şekilde şirketin sosyal medyada yer alan kurumsal hesabında/sayfasında yayınlandığı, bu çerçevede, veri sorumlusunun sosyal medyadaki kurumsal hesabı/sayfasının sadece şirketin müşterilerine özel bir ortam olmadığı, herkese açık bir platform olduğu dikkate alındığında söz konusu eylemin Kanun’un 4’üncü maddesindeki ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin Kanun’un 5’inci maddesi kapsamındaki bir işleme şartına dayanıldığına dair Kuruma somut herhangi bir bilgi, belge sunulmadığı

değerlendirmelerinden hareketle;

  • İlgili kişinin kişisel verilerinin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın veri sorumlusuna ait sosyal medya hesabında paylaşılmak suretiyle işlendiği kanaatine varıldığından, Kanun’un 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer verilen yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilen veri sorumlusu hakkında, şikayete konu olayda ilgili kişi hakkındaki duyurunun veri sorumlusu tarafından Kanun’un 4’üncü maddesine aykırı olarak herkese açık bir şekilde yapıldığı, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge bulunmadığı, Kanun kapsamındaki bir işleme şartına dayanıldığına dair Kuruma somut herhangi bir bilgi, belge sunulmadığı hususları ile veri sorumlusunun ekonomik durumu dikkate alınarak, Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 30.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
  • İlgili sosyal medya paylaşımında yer verilen kişisel verilerin imha edilerek sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına 

karar verilmiştir.
 

Editör: Av. Esra Ülkü Bayram