Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmalarını zorunlu kılmaktadır.

VERBİS, diğer adıyla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

Bu yolla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Kanunun 16. maddesinde Kurula, Sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirme yetkisi verilmiş olup buna istinaden Kurul tarafından söz konusu kriterler belirlenmiş ve 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte bu kriterler sayılmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Köy Tüzel Kişilikleri, Verbis Siciline Kayıttan İstisna Tutuldu! Köy Tüzel Kişilikleri, Verbis Siciline Kayıttan İstisna Tutuldu!

Kural olarak yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları sicile kayıt yükümlülüğü kapsamındadır.

Peki bu kapsama girmeyen veri sorumluları?

Bu husustaki en büyük karışıklık bu sorunun cevabında yaşanmaktadır. VERBİS kayıt zorunluluğu kapsamında olmayan veri sorumluları, kanundan istisna olduklarını düşünmekte ve kanun kapsamında yükümlülükleri olmadıklarını varsaymaktadırlar.

Önemle belirtmek gerekir ki Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna olmak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan da istisna olmak anlamına gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları da diğer veri sorumluları gibi 6698 sayılı Kanunu hükümlerine uymak zorundadır.

Bu sebeple VERBİS kayıt yükümlülüğüne tabi olmadığı için kanuna uyum konusundaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyen veri sorumluları 5.972.040-TL’yi bulan idari para cezaları ile karşılaşma tehtidi altındadır.

Aşağıda sunulan tablodan da görüleceği üzere VERBİS kayıt yükümlülüğü kanunun öngördüğü yükümlülüklerden sadece bir tanesidir.

VERBİS kayıt yükümlülüğü dışında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirlerin yerine getirilmesi, bu kapsamda sözleşmelerin revize edilmesi, farkındalık eğitimlerinin verilmesi, kişisel veri işleme envanterinin düzenlenmesi, kurul kararlarının yerine getirilmesi gibi kanuna uyum konusunda yerine getirilmesi gereken pek çok yükümlülük vardır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi beraberinde aşağıda bildirilen para cezalarına sebebiyet verebilecektir. 

Bu sebeple, VERBİS kayıt yükümlülüğüne tabi olmayan veri sorumlularının da kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kanuna uyum çalışmalarını tamamlaması büyük önem arz etmektedir. Av. Esra Ülkü BAYRAM

Editör: Av. Esra Ülkü Bayram