15.11.2022 tarih ve 32014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2019/25604 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararında; özel bir şirkette çalışan başvurucunun bir iş arkadaşı ile gerçekleştirdiği cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiası ele alınmıştır. 

Kararda; işlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ile bilgi akışının kontrolünü sağlamak, işçinin eylemlerine bağlı cezai ve hukuki sorumluluğa karşı korumak, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve meşru görülebilecek nedenlerle işverenin yönetim yetkisi kapsamında kural olarak işçinin kullanımına sunduğu iletişim araçlarını denetleyebileceği ve kullanımına ilişkin sınırlamalar öngörebileceği belirtilmekle birlikte işverenin yönetim yetkisinin iş yerinde işin yönetilmesi, iş yerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanmasıyla sınırlı olduğu ve kısıtlayıcı-uyulması zorunlu iş yeri kurallarının çalışanların temel haklarının özünü zedeleyecek nitelikte olmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Ayrıca, mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği dikkate alındığında bir başkasına ait olan cep telefonunun denetlenmesinin ve başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin, başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğunun açık olduğu yönünde de tespitlerde bulunularak bahse konu olayda özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmedilmiştir.

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Haberleşme Hürriyeti)

Editör: ELİF KÖSEDAĞ