6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları” başlıklı 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası, şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurulun, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ edeceği, bu kararın da tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirileceği hükmünü haizdir.

Biyometrik İmza İle Elle Atılan Islak İmza Arasında Fark Var Mıdır? Biyometrik İmza İle Elle Atılan Islak İmza Arasında Fark Var Mıdır?

Kurul kararlarının yerine getirilmemesi kabahati nedeniyle KVKK m. 18/1-c uyarınca 25.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası yaptırım olarak uygulanır. Kurul kararlarının yerine getirilmemesi sebebiyle uygulanacak idari para cezası alt ve üst sınırları gösterilmek suretiyle belirlendiği için, miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur. Ayrıca bu miktar her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılır. Gerçekten 2023 yılı itibariyle bu tutar 149.285 Türk Lirasından 5.971.989 Türk Lirasına kadar idari para cezası olarak belirlenmiştir. İdari para cezası yalnızca veri sorumlusu olan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında verilir (KVKK m. 18/2). Dolayısıyla veri sorumlusunun yetkilendirdiği gerçek kişilerin bu kabahati işlemesi halinde, bunlar adına idari para cezası uygulanamaz. Bu durumda yine veri sorumlusu olan kimseler adına idari para cezası tatbik edilir.

Kurul kararlarının yerine getirilmemesi kabahati nedeniyle kamu hukuku tüzel kişileri hakkında idari para cezası uygulanamaz . Ancak bu durumda Kurul’un yapacağı bildirim üzerine, kararın yerine getirilmesinden sorumlu olan ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Editör: Elif Kosedag