Daire Başkanının whatsapp web uygulamasına erişim sağlayan, aynı birimde bulunan bir kişi tarafından yazışma dökümü alınarak Üniversite Yönetimi bilgilendirildi. Uzun süre takibi yapılan whatsapp yazışmaları kaydedilerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Söz konusu olay Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde 2023 yılında meydana geldi.

Soruşturma kapsamında, üniversite yönetimince whatsapp web uygulamasındaki tüm yazışmalar incelendi ve soruşturmaya dahil edildi.

Hakkında soruşturma açılan O.M. soruşturma belgelerini bilgi edinme kapsamında üniversite yönetiminden talep etti, ancak soruşturmanın gizliği gerekçesiyle talebi reddedildi. Ret yazısı üzerine Whatsapp iletişiminde mesajlaşan taraflardan biri olan O.M. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 'kişisel verilerin usulsüz temini' ve "kişisel verilerinin rızası dışında işlendiği" konusunda şikayette bulundu.

Whatsapp iletişiminde görüşme yapan taraflardan O.M. KVKK'ya yaptığı şikayette, whatsapp görüşmelerinin kişiler arası özel görüşme olduğunu, sadece karşı taraftaki kişinin gördüğünü düşünerek görüşme yapıldığını, bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, whatsapp web uygulamasında sadece 90 günlük kayıt alınabiliyorken, üniversite yönetiminin 4 aylık kayıtları incelediğini, dolayısıyla yazışmalarının takibinin yapıldığının açık olduğunu belirterek, whatsapp yazışmalarını ele geçiren İ.Ş. ve diğer sorumlular hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gereğinin yapılmasının sağlanmasını talep etti.

WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ 'EKRAN ALINTISI' YAPILARAK ELDE EDİLMİŞ

Üniversite ise, cevabi yazısında whatsapp görüşmelerinin açık kalan bilgisayar ekranı üzerinden ekran alıntısı yapılarak elde edildiği ve içeriği itibariyle huzuru ve sükunu bozmaya, kamu hizmetini yavaşlatmaya, personeli yönlendirmeye maruz bırakıldığı, üniversite yönetimine baskı yapıldığı, kurum yöneticileri hakkında hakaret içerici ifadeler ile mesnetsiz iddialar olduğu, bu durumun memurun suçu bildirme yükümlülüğü kapsamında değerlendirerek idari tahkikatın başlandığını belirtti. Ayrıca herhangi bir şekilde özel bir çaba ya da başka bir yolla bilişim sistemine girilmediğini, anılan disiplin soruşturmasında adı geçenlerin kişisel verilerine ilişkin olumsuz bir durum teşkil etmeyecek bir şekilde kamu düzeni ve kurum hizmetlerinin gerekliliği olarak disiplin soruşturması yürütüldüğünü belirtti.

Dirk Rossmann Mağazacılık Ltd. Şti. 'den KVKK' ya Veri İhlal Bildirimi Dirk Rossmann Mağazacılık Ltd. Şti. 'den KVKK' ya Veri İhlal Bildirimi

TAHKİKAT DEVAM ETTİĞİ İÇİN ADLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMEMİŞ

Ayrıca, üniversite idari tahkikat devam ettiği için soruşturulan kişilerin disiplin amirlerinin ve yetkili disiplin makamlarınca işlemlerinin devam etiği, bu sebeple adli makamlara bildirimde bulunulmadığını belirtti.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNDAN İHLAL KARARI

Yapılan şikayet üzerine, üniversite yönetiminden ayrıntılı bir şekilde savunma alan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından oy birliğiyle;

- Whatsapp uygulamasında yer alan konuşmaların disiplin soruşturmasında kullanılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği,

- Kişisel Verilerin Koruması Kanunu'nun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan işleme şartları oluşmadan kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirildiği,

- Anılan Kanun'un 12 nci maddesinde düzenlenen veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği,

- Veri sorumlusu tarafından anılan Kanun'da öngörülen ve Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde sayılan teknik ve idari tedbirlerin yerine getirilmediği,

Sonuç ve kanaatine varılarak,

- Hukuka aykırılığa sebep olanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem tesis edilmesi,

- Üniversite Yönetimince reddedilen kişisel verilere erişim sağlama talebinin yerine getirilmesine,

- Rıza dışında işlenen ve özel hayatın gizliliğine sebep olunan kişisel verilerin imha edilmesine,

karar verildi.

KVKK'NIN KARARININ SONUÇ KISMI:

O.M.'nin Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi hakkındaki şikayetinin incelenmesi neticesinde;

- Veri sorumlusunun, "Whatsapp" uygulamasında yer alan ilgili kişiye de ait yazışmaları disiplin soruşturmasında kullanması, diğer taraftan, bilgisayar şifresinin paylaşılması ile bilgisayar şifresinin paylaşılmamasına rağmen bir başka personel tarafından erişim sağlanması suretiyle gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin Kanunun 5 inci maddesinde yer alan veri 'işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı ve bu durumun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin düzenlendiği Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Veri sorumlusunun kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır." hükmüne aykırılık teşkil ettiği dikkate alındığında veri sorumlusu bünyesinde söz konusu hukuka aykırılığın önlenmesi kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almayanlar hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde disiplin hükümlerine göre işlem yapılması ve işlem sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,

- Bu kapsamda, Kanunun "Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi" başlıklı 7 nci maddesi kapsamında disiplin soruşturmasında işleme faaliyetine konu tutulan "Whatsapp" konuşma kayıtlarının imha işlemlerine tabi tutulması ve sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,

- Disiplin soruşturması amacıyla işlendiği belirtilen kişisel verilere ilişkin erişim talebinin karşılanmamasının, bahse konu hukuka aykırılık nedeniyle Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmeyeceğine, bu kapsamda ilgili kişinin kişisel verilerine erişim talebinin yerine getirilerek sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ŞİKAYETLER NETİCESİNDE YÖK TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Üniversite Yönetimince yol açılan kişisel veri ihlalleri nedeniyle mağduriyet yaşayan personelin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu suç duyuruları neticesinde YÖK tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Memurlar.Net

Editör: Elif Kosedag