Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 2016 yılında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile veri güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının engellenmesi ve kötüye kullanım sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVKK’da veri sorumlularına bazı yükümlülükler getirilmiştir. Belirlenen yükümlülüklere uymayan veri sorumlularının kişisel verileri ihlal etmesi halinde haklarında KVKK’nın 17. ve 18. maddesindeki idari ve cezai yaptırımların uygulanacağı hükme bağlanarak KVKK cezaları düzenlenmiştir.

Madde 17 - Suçlar

(1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.

Madde 18 - Kabahatler

(1) Bu Kanunun;

  • a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

  • b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

  • c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

  • ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.

Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Seçilmiş Güncel Gelişmeler 26 Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Seçilmiş Güncel Gelişmeler 26

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Kanunun 18. maddesi gereği Kurul tarafından düzenlenen idari para cezası hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı, ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine iptal amaçlı başvurulabilmektedir. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz mercii sulh ceza hakimliğinin verdiği kararlar kesindir.

İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse (örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca verinin yurtdışına aktarılmasının durdurulmasına karar verilmesi) görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır.

Editör: Elif Kosedag