Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Baykar Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde veri sorumlusu sistemlerine 14.10.2022 tarihinde siber saldırı gerçekleştiği ve sistemlerin kullanılmasının engellenmesi ile ihlalin gerçekleştiği  ve KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası Kurul konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlamıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Baykar Motorlu Araçlar A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Baykar Motorlu Araçlar A.Ş. (Peugot Bursa Bölge Bayisi) tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusu sistemlerine 14.10.2022 tarihinde siber saldırı gerçekleştiği ve sistemlerin kullanılmasının engellendiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel işitsel kayıtlar ile özel nitelikli kişisel verilerden sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İlgili kişilerin; [email protected] e-posta adresinden, [email protected] Kayıtlı Elektronik Posta adresinden veya 0224 211 16 66 telefon numarasından bilgi alabilecekleri

ifadelerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.11.2022 tarih ve 2022/1194 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag