Veri sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. 'ye ait instreet.com.tr internet sayfası kullanıcılarına ait kişisel verilerin herkes tarafından ulaşılabilir bir internet sayfasında yayınlandığı saptanmıştır. KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Kamuoyu Duyurusu (İlgili Kişi Şikayeti Üzerine) – Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. hakkında Kurumumuza iletilen ihbar sonucu yapılan değerlendirmede;

  • Veri sorumlusuna ait instreet.com.tr internet sayfasının kullanıcılarına ait kişisel verilerin herkes tarafından ulaşılabilir bir internet sayfasında yayınlandığı,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve bu kullanıcılardan 380 kişiye ait olmak üzere kredi kartı ilk 4 ve son 4 hanesiyle bu kredi kartlarının hangi bankaya ait olduğunu gösteren bilgiler olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının yaklaşık 3500 kişi olabileceği

tespit edilmiştir.

Söz konusu ihbar ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.09.2022 tarih ve 2022/1032 sayılı Kararı ile Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında resen inceleme başlatılmış olup ayrıca veri sorumlusu kullanıcı bilgilerinin yayınlandığı internet sitesinde yer alan kişisel veri işleme faaliyetlerinin durdurulabilmesini teminen Sulh Ceza Hakimliğine müracaat edilmesine ve söz konusu veri ihlalinin Kurumumuzun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag