6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre, Türkiye sınırları içerisinde kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlüdür. Kayıt için Kurul tarafından belirlenen süre, yükümlülük için hâlihazırda gerekli şartları taşıyan veri sorumluları için 31.12.2021 tarihinde sona ermiştir. Sonradan kayıt yükümlüğü oluşan veri sorumluları ise kayıt yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihten sonra 30 gün içerisinde Sicil’e kaydolmak zorundadır.

Kurulun istisna ve kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili kararlarında, diğer bazı kriterlerle birlikte “yıllık mali bilanço toplamı” kriteri de dikkate alınmıştır. Bu kararlarda yer alan yıllık mali bilanço toplamı ifadesinden, bilanço usulüne göre defter tutanların yetkili kamu kurumuna verdiği yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam dikkate alınmaktadır. Ciro ya da net satış / brüt satış hasılatı bilgisi dikkate alınmamaktadır.

Buna gere; 2022 yılı için yetkili kamu kurumuna verdiği yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre beyannamenin verildiği tarihten itibaren 30 gündür. 

AB'den Meta'ya 1,3 Milyar Dolarlık Ceza AB'den Meta'ya 1,3 Milyar Dolarlık Ceza

5 Mayıs 2023 ‘de beyannamesini veren şirketler için son gün 5 Haziran’da sona ermektedir.

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde 119.428 TL’den – 5.971.989 TL’ye kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalınabileceği için 30 günlük kayıt süresine dikkat edilmesi ve bu süre içerisinde Sicil’e kayıt ve bildirimin yapılması gerekmektedir.

Editör: Elif Kosedag