Veri Sorumluları; işledikleri kişisel verilerin kanundışı yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("KVKK") bildirmekle yükümlüdür. Haberimize konu olan Beytıp Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen ihlal bildiriminde hastalar ve yakınları ile ilgili tıbbi hususlardaki tüm işlemlere ilişkin kayıtların tutulduğu program ile programa giriş sağlanan bazı bilgisayarların açılamadığı, veri sorumlusu bilgisayarları ile bu bilgisayarların bağlı olduğu ağa ve bilişim sistemine kimliği belirsiz kişilerce izinsiz olarak girilmesi ile gerçekleştiği ve KVKK'ya iletilen ihlal bildirimi sonrası KVKK konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış; KVKK'nın resmi internet sitesinde sürece ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

KVKK tarafından yayımlanan ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Beytıp Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Beytıp Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle:

  • 18.02.2023 tarihinde tıp merkezi bünyesinde işlem gören hastalar ve yakınları ile ilgili tıbbi hususlardaki tüm işlemlere ilişkin kayıtların tutulduğu program ile programa giriş sağlanan bazı bilgisayarların açılamadığı, veri sorumlusu bilgisayarları ile bu bilgisayarların bağlı olduğu ağa ve bilişim sistemine kimliği belirsiz kişilerce izinsiz olarak girildiği, bahse konu programa erişimin şifrelendiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, ırk ve etnik köken ve sağlık bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının tam olarak bilinmediği; ancak tahmini olarak 5000 olduğu ve son bir yıla ait kayıtların etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun çalışanlar, kullanıcılar ve hastalar olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

MongoDB Limited'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi MongoDB Limited'den KVKK'ya Veri İhlal Bildirimi

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13.04.2023 tarih ve 2023/640 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Elif Kosedag