08.09.2023 tarih ve 32303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 48’nci maddesi uyarınca anılan Yönetmelik’in “Öğrencilerin Korunması” başlıklı 158’inci maddesinde değişiklik yapıldı. 

Kişisel Verileri İmha Etmeme Suçu (TCK m. 138 ve 6698 Sayılı Kanun m. 17/2) Kişisel Verileri İmha Etmeme Suçu (TCK m. 138 ve 6698 Sayılı Kanun m. 17/2)

Bu kapsamda anılan maddeye;

“(1) Yönetici ve öğretmenlerce; …

(e) Öğrencilerin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

(4) Okul yönetimince;

a) Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iş ve işlemler 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülür.

(b) 6698 sayılı Kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli/vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” hükümleri de ilave edildi.

Kvkk veri mahremiyeti

Editör: Elif Kosedag