Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Kanun’un “Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları” başlıklı 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasında düzenlenen Kurul’un inceleme yapma nedeni ve bunun kapsamına ilişkin hükmü takiben, 2’nci fıkrada 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesindeki koşulları taşımayan şikâyet ya da ihbarların incelemeye alınamayacağı düzenlenmiştir. Buna göre Kurul’a yapılacak şikâyet ve ihbarlarda,

» 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince yazılı başvurularda mutlak surette ad, soyad, imza, iş veya ikametgâh adresine yer verilmesi

» Vekil aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru ekinde ilgili kişiye ait vekâletnamenin eksiksiz bir şekilde ve süresine dikkat edilerek sunulması

» Kanun kapsamındaki talepler ile ilgili olarak Kurul’a şikâyette bulunmadan önce veri sorumlusuna başvuru yolunun tüketilmesi,

» Veri sorumlusuna yapılmış başvuruya, başvurunun veri sorumlusuna iletildiğine dair kanıtlayıcı belgeye (örneğin PTT gönderi belgesi) ve gerekmesi halinde başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve belgeye (örneğin e-posta ya da bir uygulama aracılığı ile başvuruldu ise bu yöntemin anlaşılır ve kanıt taşır nitelikte sunulması) yer verilmesi

» Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye cevap verilmiş ise verilen cevabın dilekçe ekinde yer alması ve varsa ilgili kişi tarafından cevabın ne zaman alındığını gösterir belgenin iletilmesi

» 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince şikâyete konu edilen iddiaları tevsik edici belgelerin dilekçeye ilave edilmesi

» 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince şikâyet konusunun ve talebin açık olarak belirtilmesi

» Konunun yargı mercilerine de intikal ettirilmesi halinde bu hususta detaylı bilgi ve dokümana yer verilmesi

» Kurumun görev alanı dışında taleplere yer verilmemesi gerekmektedir.

Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre, veri sorumlusu ilgili kişinin talebini en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak yanıtlamak zorundadır. Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca, veri sorumlusu tarafından başvurusu reddedilen veya yanıtsız bırakılan ya da verilen yanıtı yetersiz bulan ilgili kişi, veri sorumlusunun yanıtını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her hâlükârda veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyet başvurusunda bulunmak zorundadır. Bu sürelere riayet etmeden iletilen şikâyet başvuruları Kurul tarafından usulsüz başvuru nitelemesi ile reddedilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış

Editör: Elif Kosedag